Associació Radioaficionats de Catalunya

Bases trofeu i diploma Comarques Catalanes

CATALÀ

XXIX CONTEST COMARQUES CATALANES 2018
22-23/09/2018

OBJECTIUS:

Promoure l’activitat en VHF d’estacions portables, l’esperit competitiu, els coneixements tècnics i les Comarques Catalanes

ORGANITZACIÓ:
Associació Radioaficionats de Catalunya-ARCAT

DURACIÓ:
1ª part: De les 14:00 UTC del dia 22/09/2018, a les 20:00 UTC del mateix dia.
2ª part: De les 06:00 UTC del dia 23/09/2018, a les 12:00 UTC del mateix dia.

QSO’s:

 • Hom podrà repetir els contactes de la 1ª part durant la 2ª part.
 • No és permès canviar la ubicació de l’estació mentre duri el concurs.
 • Tampoc és permès compartir QTH i instal•lacions entre dues o més estacions.
 • Els contactes és de tots contra tots.

BANDES:

 • 144/145 en les següents modalitats: FM, SSB i CW, respectant les recomanacions i el pla de banda de la IARU.
 • No serà vàlid el contacte operat a través de repetidors (inclòs els digitals) EME i MS.

CATEGORIES:

 • EA3 (dintre EA3); EA (excepte EA3) i INTERNACIONAL (Fora de EA i EA3) en funció de la situació de l’estació transmissora.
 • La categoria INTERNACIONAL només pot contactar amb estacions de la categoria EA3 i EA.
 • Sense distinció entre base o portable, monooperador o multioperador, QRO o QRP.

PUNTUACIÓ:

 • Un punt per quilòmetre.
 • Els contactes operats en CW comptaran el doble de punts.
 • Cada QSO i cada multiplicador comptaran un sol cop en cada una de les parts del concurs.

MULTIPLICADORS:

 • Comarques de Catalunya
 • Províncies no EA3
 • Països no EA
 • EG3ARC
 • Un mínim de 5 contactes amb CW, una sola vegada a cada part.

PUNTUACIÓ FINAL:

 • Suma de punts X suma de multiplicadors.


PENALITZACIÓ:

 • Els contactes amb dades errònies poden ésser considerats nuls.

CRIDA:

“CQ Contest Comarques Catalanes”

CONTROLS:

 • Les estacions que operin des de Catalunya passaran RS(T), Codi de Comarca, i QTH Locator.
 • Les estacions que operin des de altres llocs EA passaran RS(T), Codi de la Província i QTH Locator.
 • Les que operin fora EA passaran RS(T) i QTH Locator (no passaran cap matrícula).

LLISTES:

 • Data màxima de rebuda de llistes:
  30 de setembre del 2018 a les 23:59 h.
 • Els Logs es pujaran mitjançant la Web de pujada de logs: http://www.comarques.cat S’enviaran en format CABRILLO (2.0). Els programes VUContest (opció recomanada) i RadioGES contemplem el nostre concurs i generen fitxers Cabrillo compatibles.
 • Si s’utilitza altres programes informàtics que no generen CABRILLO (2.0), caldrà enviar el log escanejat tipus standard de 40 contactes per full, a una sola cara i un full resum per email a: info@comarques.cat
 • L’ordre de les dades serà el següent: DATA, HORA UTC, ESTACIÓ, RS(T) CODI ENVIAT, RS(T) CODI REBUT, QTH LOCATOR, MODALITAT, PUNTUACIÓ. Cal fer un full resum amb les següents dades: QRA de l’estació amb el nom, cognoms i l’adreça complet del titular (si es Multi cal indicar també els noms de la resta d’operadors) locator, comarca , província i característiques principals de l’estació.
 • No es pot canviar de QTH durant tot el concurs.

 • Les llistes que no compleixin aquests requisits, seran considerades com de control. No cal enviar llistes calculades, l’organització ja se n’encarregarà i confirmarà rebuda i resultats. Per a considera-les de control, caldrà remarcar-ho expressament.

PREMIS:

 • 1er EA3: Diploma i Trofeu; 1er EA: Diploma i Trofeu; 1er INTERNACIONAL: Diploma i Trofeu.
 • 2on EA3: Diploma i Trofeu; 2on EA: Diploma i Trofeu; 2on INTERNACIONAL: Diploma i Trofeu.
 • 3er EA3: Diploma i Trofeu; 3er EA: Diploma i Trofeu; 3er INTERNACIONAL: Diploma i Trofeu.
 • Campió CW: Diploma i Trofeu.
 • Campió FM: Diploma i Trofeu.
 • Campió màxima distancia en CW: Diploma i Trofeu (Si es reben les dues llistes)
 • Campió màxima distancia en FM: Diploma i Trofeu (Si es reben les dues llistes)
 • Campió màxima distancia en SSB: Diploma i Trofeu (Si es reben les dues llistes)
 • Campió màxima puntuació amb C3 ( número de kilòmetres amb C3 x Numero d’estacions C3): Diploma, Trofeu i 2 nits d’Hotel a Andorra.
 • Campions de Comarca: Diploma i Trofeu ( amb un mínim de 30 contactes vàlids, no entren aquesta categoria els 3 primers EA3)
 • Diplomes: EA3 mínim de 25 contactes vàlids, EA mínim 10 contactes vàlids, INTERNACIONAL mínim de 5 contactes vàlids.

ALTRES:

El lliurament de premis de les edicions 2017 i 2018 es faran el 27 d'octubre de 2018. Oportunament es donaran més dades sobre aquest acte (lloc, horari, preu…).

Les decisions del Jurat Classificador seran inqüestionables. El sol fet de participar, suposa acceptar aquestes bases. Associació Radioaficionats de Catalunya -ARCAT- es reserva el dret de modificar-les en cas de creure-ho convenient per a la bona marxa del concurs.

Informacions periòdicament actualitzades a: www.comarques.cat

CASTELLANO

XXIX CONTEST COMARCAS CATALANAS 2018
22-23/09/2018

OBJETIVOS:

Promover la actividad en VHF de estaciones portables, el espíritu competitivo, los conocimientos técnicos y las Comarcas Catalanas

ORGANIZACIÓN:
Asociació Radioaficionats de Catalunya-ARCAT

DURACIÓN:
1ª parte: De las 14:00 UTC del día 22/09/2018, a las 20:00 UTC del mismo día.
2ª parte: De las 06:00 UTC del día 23/09/2018, a las 12:00 UTC del mismo día.

QSO’s:

 • Se podrá repetir los contactos de la 1ª parte durante la 2ª parte.
 • No es permitido cambiar la ubicación de la estación mientras dure el concurso.
 • Tampoco es permitido compartir QTH e instalaciones entre dos o más estaciones.
 • Los contactos es de todos contra todos.

BANDAS:

 • 144/145 en las siguientes modalidades: FM, SSB y CW, respetando las recomendaciones y el plan de banda de la IARU.
 • No será válido el contacto operado a través de repetidores (incluido los digitales) EME y MS.

CATEGORÍAS:

 • EA3 (dentro EA3); EA (excepto EA3) e INTERNACIONAL (Fuera de EA y EA3) en función de la situación de la estación que este operando.
 • La categoría INTERNACIONAL sólo puede contactar con estaciones de la categoría EA3 y EA.
 • Sin distinción entre base o portable, monooperador o multioperador, QRO o QRP.

PUNTUACIÓN:

 • Un punto por kilómetro.
 • Los contactos operados en CW contarán el doble de puntos.
 • Cada QSO y cada multiplicador contarán una sola vez en cada una de las partes del concurso.

MULTIPLICADORES:

 • Comarcas de Catalunya
 • Provincias no EA3
 • Países no EA
 • EG3ARC
 • Un mínimo de 5 contactos en CW, una sola vez en cada parte.

PUNTUACIÓN FINAL:

 • Suma de puntos X suma de multiplicadores.


PENALIZACIÓN:

 • Los contactos con datos erróneos pueden ser considerados nulos.

LLAMADA:

“CQ Contest Comarcas Catalanas”

CONTROLES:

 • Las estaciones que operen desde Catalunya pasarán RS(T), Código de Comarca, y QTH Locator.
 • Las estaciones que operen desde otros lugares EA pasarán RS(T), Código de la Provincia y QTH Locator.
 • Las que operen fuera EA pasarán RS(T) y QTH Locator (no pasarán ninguna matrícula).

LISTAS:

 • Fecha Máxima de recepción de listas :
  30 de setiembre de 2018 a las 23:59 h .
 • Los Logs se subirán mediante la Web de subida de logs: http://www.comarques.cat Se enviarán en formato CABRILLO (2.0). Los programas VUContest (opción recomendada) y RadioGES contemplamos nuestro concurso y generan ficheros Cabrillo compatibles.
 • Si se utiliza otros programas informáticos que no generan CABRILLO (2.0), habrá que enviar el log escaneado tipo standard de 40 contactos por hoja, a una suela cara y una hoja resumen por email a: info@comarques.cat
 • La orden de los datos será el siguiente: FECHA, HORA UTC, ESTACIÓN, RS(T) CÓDIGO ENVIADO, RS(T) CÓDIGO RECIBIDO, QTH LOCATOR, MODALIDAD, PUNTUACIÓN. Hay que hacer una hoja resumen con los siguientes datos: QRA de la estación con el nombre, apellidos y la dirección completo del titular (si se Multe hay que indicar también los nombres del resto de operadores) locator, comarca , provincia y características principales de la estación.
 • No se puede cambiar de QTH durante todo el concurso.

 • Las listas que no cumplan estos requisitos, serán consideradas como de control. No hay que enviar listas calculadas, la organización ya se encargará y confirmará recibimiento y resultados. Para considéralas de control, habrá que remarcarlo expresamente.

PREMIOS:

 • 1er EA3: Diploma y Trofeo; 1er EA: Diploma y Trofeo; 1er INTERNACIONAL: Diploma y Trofeo.
 • 2dónde EA3: Diploma y Trofeo; 2dónde EA: Diploma y Trofeo; 2dónde INTERNACIONAL: Diploma y Trofeo.
 • 3er EA3: Diploma y Trofeo; 3er EA: Diploma y Trofeo; 3er INTERNACIONAL: Diploma y Trofeo.
 • Campeón CW: Diploma y Trofeo.
 • Campeón FM: Diploma y Trofeo.
 • Campeón máxima distancia en CW: Diploma y Trofeo (Si se reciben las dos listas)
 • Campeón máxima distancia en FM: Diploma y Trofeo (Si se reciben las dos listas)
 • Campeón máxima distancia en SSB: Diploma y Trofeo (Si se reciben las dos listas)
 • Campeón máxima puntuación con C3 ( número de kilómetros con C3 x Numero de estaciones C3): Diploma, Trofeo y 2 noches de Hotel en Andorra.
 • Campeones de Comarca: Diploma y Trofeo ( con un mínimo de 30 contactos válidos, no entran esta categoría los 3 primeros EA3)
 • Diplomas: EA3 mínimo de 25 contactos válidos, EA mínimo 10 contactos válidos, INTERNACIONAL mínimo de 5 contactos válidos.

OTROS:

Las entregas de premios de las ediciones 2017 y 2018 se haran el 27 de octubre de 2018. Oportunamente se darán más datos sobre este acto (lugar, horario, precio…).

Las decisiones del Jurado Clasificador serán incuestionables. El solo hecho de participar, supone aceptar estas bases. Asociació Radioaficionats de Catalunya -ARCAT- se reserva el derecho de modificarlas en caso de creerlo conveniente para la buena marcha del concurso.

Informaciones periódicamente actualizadas a: www.comarques.cat

ENGLISH

XXIX CONTEST COMARQUES CATALANES 2018
22-23/09/2018

OBJECTIVE:

Promote the activity in VHF of stations portables, the competitive spirit, the technical knowledges and the Catalan Country

ORGANISATION:
Associatió Radioaficionats de Catalunya -ARCAT-

DURATION:
1st part: From 22/09/2018 14:00 UTC to the 20:00 UTC same day.
2nd part: From 23/09/2018 06:00 UTC to the 12:00 UTC same day.

QSO’s:

 • It’s possible repeat the contacts of the first part during the second part.
 • It is not allowed to change the location of the station during the contest.
 • It is not allowed to share QTH and equipments between two or more operators/stations.
 • The contacts are all against all.

BANDS:

 • 144~145 in the following modes: FM, SSB and CW, considering the IARU recommendations.
 • It will not be valid the contact operated through repeaters (included digitals) EME and MS.

CATEGORIES:

 • EA3 (within EA3); EA (except EA3) and INTERNATIONAL (Outside EA and EA3) location of the operating station.
 • The INTERNATIONAL category only can contact with stations of the category EA3 and EA.
 • Without distinction between base or portable, monooperador or multioperador, QRO or QRP.

SCORE:

 • One point per kilometre.
 • The contacts operated in CW will count double of points.
 • Each QSO and each multiplier will count an only blow in each one of the parts of the contest.

MULTIPLIERS:

 • Comarques Of Catalonia
 • Provinces not EA3
 • Countries not EA
 • EG3ARC
 • A minimum of 5 contacts with CW, an only time to each part.

FINAL SCORE:

 • Sum of points X sum of multipliers.


PENALTY:

 • The contacts with erroneous data can be considered invalid.

CALL:

“CQ Contest Comarques Catalanes”

CONTROLS:

 • The stations operating in Catalonia will send RS(T), Code of Comarca, and QTH Locator.
 • The stations operating in some other places EA will send RS(T), Code of the Province and QTH Locator.
 • Those that operate outside of EA will send RS(T) and QTH Locator (only).

LISTS:

 • Deadline for receipt of lists:
  September 30, 2018 at 23:59 pm .
 • To upload the log online: http://www.comarques.cat the log should be in CABRILLO (2.0) format. The programs VUContest (option recommended) and RadioGES contemplate our contest and generate files Cabrillo compatible.
 • If you user another computer program that do not generate CABRILLO (2.0), it will be necessary to a digital image of your log, 40 contacts per image, and send whole attached email and send to: info@comarques.cat
 • The order of the data will be the following: DATE, HOUR UTC, STATION, RS(T) CODE SENT, RS(T) CODE RECEIVED, QTH LOCATOR, MODALITAT, SCORE. It is necessary to do a sheet summary with the following data: QRA of the station with the name, surnames and the complete address of the headline (if it Fine it is necessary to indicate also the names of the rest of operators) locator, comarca , province and main characteristics of the station.
 • Switching QTH during the contest is forbidden.

 • The lists that do not fulfil these requirements, will be thoughtful how of control. It does not be necessary to send lists calculated, the organisation already will commission and will confirm received and results. For consider them of control, it will be necessary to remark it on purpose.

PRIZES:

 • 1st place EA3: Diploma and Trophy; first EA: Diploma and Trophy; first INTERNATIONAL: Diploma and Trophy.
 • 2nd place EA3: Diploma and Trophy; second EA: Diploma and Trophy; second INTERNATIONAL: Diploma and Trophy.
 • 3rd place EA3: Diploma and Trophy; third EA: Diploma and Trophy; 3er INTERNATIONAL: Diploma and Trophy.
 • CW winner: Diploma and Trophy.
 • FM winner: Diploma and Trophy.
 • Winner of CW and maximum distance: Diploma and Trophy (If they receive the two lists)
 • Winner of FM and maximum distance: Diploma and Trophy (If they receive the two lists)
 • Winner of SSB and maximum distance: Diploma and Trophy (If they receive the two lists)
 • Winner of maximum score within C3 ( number of kilometers within C3 x Number of stations C3): Diploma, Trophy and 2 nights in Andorra hotel.
 • Winners of Comarca: Diploma and Trophy ( with a minimum of 30 valid contacts, do not go in this category the 3 first EA3)
 • Diplomas: EA3 minimum of 25 valid contacts, minimum EA 10 valid contacts, INTERNATIONAL minimum of 5 valid contacts.

OTHERS:

The awards ceremony for the 2017 and 2018 editions will be held on October 27, 2018. Will give more details of place, time and price.

The decisions of the Sworn Sorter will be unquestionable. The only fact to take part, supposes to accept these bases. Association Radioaficionats of Catalonia -ARCAT- reserves the right to modify them in case to believe it convenient for the good march of the contest.

Informations periodically up to date to: www.comarques.cat